ตรวจสอบสิทธิ


ชื่อนามสกุลCID

ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


1.

การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นลม หน้ามืด การสำลักอาหาร หรือ อาหารติดคอ ฝุ่นละอองเข้าตา หรือ เศษหน้าเข้าตาและแมลงเข้าตา

8.

การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลกรรม เช่น แผลหายแล้วแต่นูน หรือแผลเป็นรอยด่าง มีการผ่าตัด หรือตกแต่งเพื่อความสวยงาม

2.

ปวดเมื่อยปวดคอ ปวดหลัง กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อเคล็ด จากโรคประจำตัว เล่นกีฬาหักโหม และการยกของหนักขณะที่ร่างกาย ไม่พร้อม ไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ

9.

การแท้งบุตร

3.

กีฬาเสี่ยงภัย เช่น เทวันโด ชกมวย แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า การเล่นเครื่องผาดโผน เส้นสเก็ต สกี กระโดดร่ม เล่นบอลลูน บันจี้จัมพ์ เครื่องร่อน ปีน ไต่เขา ดำน้ำ เล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิดหรือสิ่งเทียมระเบิด ปืนอัดลม และ การเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์

10.

การทะเลาะวิวาทภัยสงคราม และภัยจราจล การก่ออาชญากรรม การเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ อาสาสมัครเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ ปราบปรามการก่อการร้าย

4.

การรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน การใส่เดือยฟัน การถอนฟัน กานอุดฟัน การขูดหินปูน การต่อเติมฟันในกรณีล้มแล้วฟันบิ่น การทำฟันปลอม ซ่อมฟัน ฟันคุดทันตกรรมประดิษฐ์

11.

อุบัติเหติที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

5.

การสำลักอาหาร อาหารเป็นพิษ

12.

ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความคุ้งครอง เช่น ค่ารักษาที่เรียกเก็บล่วงหน้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่ม ค่าบริการอื่น ๆ

6.

ฝุ่นเข้าตาเว้นแต่สามารถตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในตา

13.

อวัยวะเทียม ค่าอุปกรร์ ไม้ค้ำยัน และช่วยพยุง เช่น LS Support Ankle Arm Sling ไม้เท้า ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่าย ที่ไม่ใช่เพื่อการรักษาพยาบาล เป็นต้น

7.

ค่าทำบัตร ค่าใบรับรองแพทย์ ค่าบริการแพทย์อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าชุด Set-Admin ค่าขนมขบเคี้ยว ค่ารถพยาบาล ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

14.

สมาชิกที่พ้นสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ จากสถานศึกษานั้นๆ (คือ เสียชีวิต โยกย้าย ลาออก จบการศึกษา)